• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
级别: 学前班
UID: 30374
精华: 0
发帖: 18
信念: 1 点
金钱: 44 信念币
贡献值: 0 点
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2009-10-23
最后登录: 2009-10-26
10楼  发表于: 2009-10-26 08:53
我们这里和你问题一样啊
级别: 学前班
UID: 30372
精华: 0
发帖: 31
信念: 0 点
金钱: 50 信念币
贡献值: 0 点
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2009-10-22
最后登录: 2009-10-30
11楼  发表于: 2009-10-26 15:42
你可以多准备点证件吧   
级别: 学前班
UID: 15673
精华: 0
发帖: 30
信念: 0 点
金钱: 56 信念币
贡献值: 0 点
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-05-18
最后登录: 2009-10-30
12楼  发表于: 2009-10-30 01:27
同情中 呵呵 小的网吧用的是8楼方法
级别: 学前班
UID: 6408
精华: 0
发帖: 10
信念: 0 点
金钱: 19 信念币
贡献值: 0 点
在线时间: 1(小时)
注册时间: 2009-03-29
最后登录: 2009-10-31
13楼  发表于: 2009-10-31 09:55
为什么不用身份证上网呢?难道........
级别: 学前班
UID: 3394
精华: 0
发帖: 11
信念: 0 点
金钱: 13 信念币
贡献值: 0 点
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-02-20
最后登录: 2009-10-31
14楼  发表于: 2009-10-31 20:59
这个帮不到你,不懂这方面的技术
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go